Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Versie Januari 2021

De Algemene Leveringsvoorwaarden van ZonneschijnManeschijn & Sjeintje Boterkoek zijn gedeponeerd onder nummer 37125273 bij de Kamer van Koophandel NoordWest Holland te Alkmaar.

* ZonneschijnManeschijn ontwerpt, maakt en verkoopt kunst voor kleine en grote mensen.
* Sjeintje Boterkoek heeft zowel een fysieke winkel (adres: Hof van Sonoy 17, 1811 LD te Alkmaar) alswel een online winkel/webshop en heeft markthandel in bijouterie, cadeau-, huis- en interieur artikelen.
* Sjeintje Boterkoek is onderdeel van en een handelsnaam van ZonneschijnManeschijn, gevestigd aan de Zuiderlicht 161 te Heerhugowaard.

1. Toepasselijkheid:
1.1: Deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna “AV”) zijn van toepassing op iedere (electronische) bestelling van de klant bij ZonneschijnManeschijn (hierna “ZM”) en Sjeintje Boterkoek (hierna “SB”), op iedere (electronische) offerte/aanbieding van de zijde van ZM/SB en op alle (koop)overeenkomsten tussen ZM/SB en de klant voor levering van (kunst)producten die door ZM en/of SB zijn geassembleerd/vervaardigd/handmade en/of de producten van SB -vallende onder bijouterie, cadeau-, huis- en interieur artikelen.

1.2: Door het doen van een (electronische) bestelling maakt de klant tevens kenbaar dat hij/zij kennis heeft genomen van deze AV, opgenomen op de website, en met de inhoud en toepasselijkheid daarvan onvoorwaardelijk in te stemmen.

1.3: ZM/SB is bevoegd bij de uitvoering van de bestellingen gebruik te maken van derden.

1.4: De onderhavige AV zijn tevens van toepassing op overeenkomsten van ZM/SB voor de uitvoering waarvan derden en/of tussenpersonen worden betrokken.

1.5: Eventuele afwijkingen van de AV zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen ZM/SB en de klant zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht zijn.

1.6: Op deze AV en op alle rechten, verplichtingen, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de klant en ZM/SB zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

1.7: Indien één of meer van de bepalingen van de AV of enige overeenkomst met ZM/SB in strijd mocht blijken te zijn met geldend toepasselijk recht, zal deze bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling. Alle overige bepalingen blijven in dat geval van kracht.

2. Prijzen:
2.1: De prijzen die worden vermeld op de websites zijn in euro’s en inclusief BTW. Doch exclusief verzendkosten, eventuele overige belastingen en andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2.2: Alle aanbiedingen van ZM/SB zijn vrijblijvend en ZM/SB behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.

3. Verzending:
3.1: De kunsten van ZM worden zowel binnen Nederland als daar buiten aangetekend verstuurd via PostNL dan wel een koerier. De producten van SB worden via PostNL verstuurd, met gebruimaking van pakketpost dan wel brievenbuspost. Direct na verzending van de bestelling is deze te volgen via de track&trace code van PostNL. Overigens geldt deze Track & Trace service alleen voor NL en de EU landen.

3.2: Verzendkosten naar het buitenland worden bepaald conform de prijsstelling van PostNL of koerier.

3.3: De klant kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten. ZM/SB behoudt zich te allen tijde het recht voor om de verzendkosten te wijzigen.

4. Betaling:
4.1: Betaling dient via de webwinkel te geschieden of offline, in de fysieke winkel te geschieden. Betaling geschiedt contant of via pinbetaling.

4.2: Betaling via de webwinkel dient vooraf te geschieden.

4.3: Zowel bij online betaling, via de webwinkel, als betaling in de fysieke winkel geldt als datum van betaling, de datum waarop het bedrag wordt gecrediteerd op de bankrekening van ZM/SB.

4.4: Indien de klant met de betaling in gebreke blijft is ZM/SB gerechtigd (de uitvoering van) de desbetreffende overeenkomst en daarmee gerelateerde overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.

5. Bestellen / Levering:
5.1: Na ontvangst van de geplaatste bestelling via internet zal de klant een e-mail ontvangen ter bevestiging van de order. Deze is te volgen via de ontvangen track&trace code, in geval van versturen van de bestelling. Afhalen in de winkel is een andere optie.

Vertraging bij levering:
5.2: ZM/SB doet haar uiterste best om een bestelling zo spoedig mogelijk te verwerken en te leveren. Indien de levering vertraging oploopt – bijvoorbeeld door het tijdelijk niet voorradig zijn van benodigde materialen, hetzij door andere redenen – of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal ZM/SB direct de klant contacten.

5.3: De genoemde levertijden zijn indicatief. Eventuele vertraging van levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, annulering of ontbinding.

5.4: De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd nooit meer dan 2 weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

Niet langer leverbaar:
5.5: In het geval een artikel niet langer leverbaar is, zal ZM/SB de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en vrijblijvend een vergelijkbaar product als substituut aanbieden of – indien de klant dit wenst – het betaalde bedrag terugstorten op de rekening van de klant.

Acceptatie/weigering bestelling:
5.6: Een overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door ZM/SB.

5.7: ZM/SB is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

5.8: Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd deelt ZM/SB dit de klant binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

Overmacht:
5.9: ZM/SB behoudt zich te allen tijde het recht voor in geval van overmacht de uitvoering binnen de gestelde leveringstermijn van een bestelling op te schorten, en indien zij dat noodzakelijk acht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal ZM/SB dit schriftelijk/per e-mail aan de betreffende persoon mededelen. ZM/SB kan in geval van overmacht niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schadevergoeding, aangezien onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ZM/SB kan worden toegerekend omdat ze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens geldende wetgeving of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van ZM/SB komt.

6. Kwaliteit product en materialen aangaande de kunsten van ZonneschijnManeschijn:
6.1: Verf & Afwerking: Alle producten die ZM levert en de materialen die bij vervaardiging van deze producten zijn gebruikt, zijn van hoogwaardige kwaliteit. De gebruikte verf en lak is altijd kindvriendelijk en op acrylbasis gemaakt.

6.2: Afwijking in kleur: De kunstproducten van ZM zijn stuk voor stuk originele handbeschilderde creaties. Alle producten worden of speciaal voor de klant op basis van bestelling gemaakt of naar eigen thema. Dit betekent dat geringe afwijkingen in kleur of vorm van de producten in vergelijking met de afbeeldingen op de website en/of met producten die eerder zijn geleverd, altijd kunnen voorkomen. Klachten door de klant op de grond dat het product qua vorm en/of kleur niet overeenkomt met hetgeen de klant heeft besteld, worden dan ook niet gehonoreerd en leiden nimmer tot een verplichting voor ZM tot terugbetaling van de koopprijs.

7. Risico’s, toezicht en aansprakelijkheid:
7.1: De producten van ZM zijn uitdrukkelijk bedoeld als kunstobject (geen speelgoed) voor volwassenen maar met name kinderen. De producten, zoals bepaalde schilderijen en klompjes, hebben dan ook een zeker aaibaarheidsgehalte door het aanbrengen van reliëf (met verf) en/of het versieren van het object met kleine voorwerpen, zoals bedeltjes, stoffen sterretjes, voelsprieten en/of staartjes of anderszins. Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van deze producten kunnen dergelijke kleine voorwerpen bijvoorbeeld door oneigenlijk gebruik en/of het gebruik van kracht (op den duur) losraken, hetgeen mogelijkerwijs gevaar kan opleveren voor het kind.

7.2: Andere producten, zoals de beschilderde kisten op zwenkwieltjes, zijn mobiel en kunnen door kinderen worden voortbewogen, hetgeen mogelijkerwijs gevaar op kan leveren voor het kind.

7.3: Alle producten die dit betreft, zijn door ZM bij levering dan ook voorzien van een duidelijke schriftelijke waarschuwing voor de eventuele gevaren, in welke tekst bovendien en ten overvloede wordt gewezen op de noodzaak dat aanraking en/of het gebruik van het kunstobject door jonge kinderen altijd onder toezicht van de ouder of verzorger of oppasser dient plaats te vinden, waardoor het risico op schade en/of letsel redelijkerwijs wordt voorkomen. Een dergelijk toezicht is gebruikelijk en mag van ouders (verzorgers en/of oppassers) worden verwacht vanuit hun verantwoordelijkheid voor het kind.

7.4: Klanten van ZM zijn verplicht deze waarschuwing ter harte te nemen en er voor zorg te dragen dat daadwerkelijk toezicht plaatsvindt wanneer (jonge) kinderen de kunstobjecten aanraken en/of gebruiken.

7.5: In geval van schade, waaronder letselschade, is ZM jegens de klant niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, tenzij deze schade het gevolg is van opzet e/o grove schuld aan de zijde van ZM bij de uitvoering van haar verplichtingen, zoals die met betrekking tot de vervaardiging van het kunstproduct, uit hoofde van de overeenkomst met de klant.

7.6: ZM is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door ZM zo spoedig mogelijk op haar website worden aangepast.

7.7: Voor het misverstaan, vertraging of niet naar behoren overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en ZM, is ZM niet aansprakelijk met uitzondering in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van ZM.

8. Retourneren: 
8.1: Retourneren producten ZM: In principe zal er geen sprake zijn van retourneren bij de producten van ZM. Om de eenvoudige reden dat alles handmatig en op bestelling wordt gemaakt. Indien zich een andere reden dan de eerder genoemde geringe afwijkingen in kleur, vorm en/of materiaal voordoet of heeft voorgedaan …neem dan even contact op met ZM. Samen zullen we, hoe dan ook, tot een oplossing komen.

8.2: Retourneren / Zichttermijn bij SB: Er is een wettelijke herroepingsperiode van 14 dagen, om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor jou geassembleerde producten (zoals bijv. die van ZonneschijnManeschijn, of in opdracht van de klant door SB gemaakte (SB-label) producten). Het product kan alleen ongebruikt en in de originele, onbeschadigde verpakking geretourneerd worden. Inclusief originele labels. Verzendkosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens het bankrekeningnummer (IBAN) nodig. Klanten uit het buitenland dienen tevens BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden. Let op: het rekeningnummer dat je opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan je de betaling aan ZM hebt gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

9. Privacy Policy:
9.1:  ZM/SB respecteert te allen tijde de privacy van alle gebruikers van haar website. De verschafte persoonsgegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld. Het vertrouwen dat in ZM/SB  wordt gesteld wordt zeer gewaardeerd en daarom zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met deze persoonsgegevens worden omgegaan. 

9.2: Gebruik persoonsgegevens:
SB gebruikt op haar website www.sjeintjeboterkoek.nl de verzamelde persoonsgegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: 
* als de klant een bestelling plaatst
* als de klant een berichtje wil achterlaten in het “Gastenboek”; de klant kan zelf kiezen of zijn/haar naam of andere persoonlijke gegevens worden vermeld.
* als de klant reageert op een actie of prijsvraag, vraagt ZM/SB naam, adres en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de prijzen naar de juiste adressen te versturen.
* als de klant een account aanmaakt via de website, bijvoorbeeld in geval van terugkerende klanten (en de klant niet steeds zijn/haar adresgegevens wil invullen iedere keer als de klant een bestelling plaatst)

9.3: ZM/SB zal de persoonlijke gegevens niet (aan derden) verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling (denk hierbij aan een DHL of PostNL). Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoons gegevens van de klant en van die van ons te respecteren.

9.4: Cookies
SB gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandje waar we informatie in kunnen opslaan zodat de klant deze niet steeds hoeft in te vullen. ZM/SB kan er er ook mee zien dat de klant de website weer bezoekt.
Wanneer de klant de webwinkel voor het eerst bezoekt, toont de webwinkel een melding met uitleg over cookies. Hierbij wordt gevraagd om accoord van de klant voor het gebruik van deze cookies.
Via de browser kan het plaatsen van cookies worden uitgeschakeld. Hierdoor kan het voorkomen dat sommige dingen van onze webwinkel niet meer goed werken.

9.5: Inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens:
in geval van vragen of wil de klant weten welke persoonsgegevens er bekend zijn  bij ZM/SB, dan kan contact worden opgenomen. Zie contactgegevens.

9.6: Rechten mbt door klant verstrekte persoonsgegevens:

  • Uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we ermee doen
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Opgelet: klant dient altijd duidelijk aan te geven wie de desbetreffende klant is, zodat ZM/SB zeker weet geen gegevens van de verkeerde persoon aan te passen of te verwijderen.

9.7: Klacht indienen
Indien de klant van mening is dat onzorgvuldig is omgegaan met zijn/haar persoonsgegevens, dan heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet Autoriteit Persoonsgegevens.

10: Auteursrechtelijk- en Intellectuele Eigendomsrechten: ZM/SB behoudt zich alle rechten voor. Niets van deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van ZM/SB. De klant dient alle auteursrechtelijke- en intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de ZM/SB website en op de door ZM/SB geleverde, afgebeelde en bedachte producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Ieder idee, bedenksels en/of creatie van de hand van ZM/SB is auteursrechtelijk beschermd ... onder de noemer Copyright.

ZonneschijnManeschijn & Sjeintje Boterkoek
Zuiderlicht 161
1705 TS  Heerhugowaard

Winkeladres:
Hof van Sonoy 17
1811 LD  Alkmaar
tel.: 06-21832903

e-mail: info@sjeintjeboterkoek.nl
Kvk-nr. : 37125273
BTW-nr. : NL002072574B07

 

© 2015 - 2024 Sjeintje Boterkoek | sitemap | rss